pl
Szukaj

6.12.2018r. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

6.12.2018r. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!
05.12.2018 r.
KONKURS MIKOŁAJKOWE FOTO

W dniach od 06.12.2018r. do 09.12.2018r. do godz. 23:59 wstaw pod postem konkursowym na Facebooku swoje zdjęcie w czapce Św. Mikołaja! Nagrodzimy najbardziej kreatywne zdjęcia!

REGULAMIN KONKURSU MIKOŁAJKOWE FOTO 2018

§ 1

KONKURS

1. Organizatorem akcji „MIKOŁAJKOWE FOTO 2018”, zwanej dalej „Konkursem”, jest Multifarb Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul.Handlowa 4.

2. Współorganizatorem akcji jest TIKKURILA POLSKA S.A.

3. Właściciel portalu www.facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu.

4. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

6. Jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie jest niniejszy Regulamin Konkursu.

7. Wszelkie pytania i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora.

8. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem serwisu społecznościowego (zarówno na stronie www, jak i korzystając z aplikacji) zwanej dalej: „Facebook”, pod linkiem: https://www.facebook.com/multifarbrzeszow oraz linkami fanpage Multifarb:

9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Ponadto adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie aplikacja Facebook. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie osoby, posiadające swoje konto w serwisie Facebook założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook.

2. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

3. Konkurs zostanie ogłoszony za pośrednictwem portalu Facebook.

4. Nagrodzimy najbardziej kreatywne zdjęcia!

5. Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej na Facebooku z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) adres korespondencyjny

c) numer telefonu

d) adres mailowy

6. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką.

7. W Konkursie można wziąć udział poprzez zamieszczenie 1 zdjęcia zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

8. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Współorganizatora, a także członkowie ich rodzin.

§3

NAGRODY

  1. Nagrodami w Konkursie są:

       1 miejsce - Power bank RAY 4000 mAh

       2 miejsce - Kubek termiczny 450 ml

       3 miejsce - Kalendarz ścienny format 48cmx68cm

z zastrzeżeniem, że każdy zwycięzca (zwany dalej „Laureatem konkursu”) otrzyma wyłącznie 1 (jedną) sztukę (Nagroda).

2. Laureatowi konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród oraz prawo żądania wymiany Nagrody na inne wartości materialne.

3. Organizator wskazuje, że liczba nagród jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje powołana Komisja Konkursowa. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Konkursu (9.12, do 23:59) nie będą brane pod uwagę.

4. Za pobranie i odprowadzenie ewentualnego należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

5. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi konkursu, tylko wtedy, jeśli po maksymalnie 3 dniach od ogłoszenia wyników ( do 13.12.2018r.) napisze wiadomość prywatną na jednym    z Fanpage Multifarb.

6. Nagroda zostanie odebrana osobiście przez Laureata konkursu w terminie do 30 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu w jednym ze sklepów Multifarb:

Rzeszów, ul. Handlowa 4, tel. 17 85-04-131,135

Rzeszów, ul. Lubelska 46, tel. 17 863-59-03

Jasło, ul. Jana Pawła II 26, tel. 13 44-38-716

Jarosław, ul. 3-maja 98 c, tel. 16 62-24-612,613

Mielec, ul. Wolności 27 a, tel. 17 58-63-232

Dębica, ul. Cmentarna 92, tel. 14 670-86-77

Sanok, ul. Lipińskiego 51A, 511 650 636,

Kolbuszowa, ul.Rzeszowska 7, tel. 511 135-017

7. Warunkiem odbioru nagrody jest wcześniejsze uzgodnienie daty i miejsca odbioru nagrody z Organizatorem!

§ 4

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Zgłoszenia przyjmowane są od 06.12.18r., do 09.12.18r., do godz. 23:59.

Czynność nagradzana w Konkursie polega na zamieszczeniu, w komentarzu pod postem konkursowym: Twojego zdjęcia w czapce Mikołaja!

Nagrodzimy najbardziej kreatywne zdjęcia! ;)

2. Wyniki Konkursu podane zostaną do wiadomości Laureatów konkursu w dniu 10.12.2018r.

§5

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU

1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin znajdujący się na stronie www.multifarb.pl oraz serwisie Facebook, pod linkiem: https://www.facebook.com/multifarbrzeszow oraz linkami fanpage Multifarb.

Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na umieszczanie informacji o wygranej na jednym z profili Multifarb, celem poinformowania o wynikach Konkursu. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

2. Z przebiegu Konkursu sporządza się protokół, który podpisany jest przez przewodniczącego Komisji Konkursowej.

3. Naruszenie przez uczestnika Konkursu, któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie zdjęcia do Konkursu lub utratę prawa do nagrody.

4. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator.

5. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej, przez 30 dni, od daty rozpoczęcia Konkursu na adres Organizatora, z dopiskiem MULTIFARB – konkurs.

6. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

7. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

§6

PRAWA AUTORSKIE

1. Osoba dodająca zdjęcie konkursowe oświadcza, że jako autor posiada do niego pełnię praw autorskich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika Konkursu.

2. Laureat konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora - majątkowe prawa autorskie do zdjęcia konkursowego, jednocześnie wyrażając zgodę na publikację swojego wizerunku za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet w dowolnej formie do celów zgodnych z Regulaminem Konkursu.

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użyty w regulaminie termin Dane Osobowe oznacza – dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (,,RODO”) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 – t.j.), tj. informacje dotyczące Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy - przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wskazuje, iż podaje dane dobrowolnie co jest jednak niezbędne do przeprowadzenia Konkursu.

3. Multifarb Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie administrator danych osobowych, zgodnie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (,,RODO”) informuje Uczestnika, iż:

a) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.

b) Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz rozdania Nagród i ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia Konkursu.

c) Uczestnik posiada prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania.

d) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna , iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

4. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Uczestnikowi praw dotyczących ochrony Danych Osobowych, przesyła on wniosek do siedziby firmy Multifarb Sp. z o. o. z siedzibą  w Rzeszowie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Regulaminu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „wolna od podatku jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł”.

7. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Konkursu, wydania i dokonania rozliczenia Nagród zostaną niezwłocznie usunięte.

8. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

9. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub podanie choćby częściowo nieprawidłowych uniemożliwia udział w Konkursie.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków przebiegu Konkursu, pod warunkiem, że zmiany te zostaną ogłoszone przed zgłoszeniem się któregokolwiek z uczestników.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

f) nie ukończyli 18 lat.

3. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przysługuje uczestnikowi Konkursu dopiero po wyczerpaniu określonej w Regulaminie Konkursu procedury reklamacyjnej.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu Konkursu.

6. W ramach Konkursu Organizator Konkursu ma prawo przeprowadzać dodatkowe akcje promocyjne.

7. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu.

9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.12. 2018r.

 

Multifarb © 2021 - wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności.

Zamknij komunikat