pl
Szukaj

Klauzula monitoringu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1.), (dalej – RODO),  informuję, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Multifarb Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 35-103 Rzeszów, ul. Handlowa 4, reprezentowana przez Prezesa Zarządu. 

2) Z Administratorem można kontaktować się osobiście lub korespondencyjnie pod wskazanym wyżej adresem, a także drogą e-mail na adres: multifarb@multifarb.pl

3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane są w celu:

a. zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu, a gdy dotyczy wizerunku pracownika Administratora, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zw. z art. 222 Kodeksu pracy.

4) Monitoringiem wizyjnym objęte są:

a. tereny wokół budynków, przez które rozumie się place parkingowe/manewrowe i drogi dojazdowe, część zewnętrznych chodników i ulic przylegających do nieruchomości,

b. budynki, w których Administrator wykonuje działalność gospodarczą – wejścia/wyjścia z budynku/ów biurowych, hal magazynowych i produkcyjnych, sali sprzedaży, Centrów Sprzedaży, oraz które wynajmuje innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub od innych podmiotów,

c. pomieszczenia wewnątrz Centrów Sprzedaży, w których Administrator wykonuje działalność gospodarczą.      

5) Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Zapis z monitoringu przechowywany jest do czasu nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. 

Jednakże w przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu (karnym, karno-skarbowym, administracyjnym, z zakresu prawa pracy) prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód, termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.     

6) Dostęp do Pani/Pana danych mają tylko upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Odbiorcami danych będą podmioty:

a. uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa; 

b. świadczące na rzecz Administratora usługi, głównie ochrony osób i mienia, serwisu i obsługi systemów informatycznych, komputerów i innych nośników informacji, prawnej, przeprowadzania audytów, kontroli – w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

7) Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8) Posiada Pani/Pan prawa: dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z praw należy kontaktować się z Administratorem, korzystając z wymienionych wyżej danych kontaktowych.

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie obszarze Multifarb Sp. z o.o., o którym mowa w pkt 4) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3). Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na obszarze Multifarb Sp. z o.o. 

11) Administrator nie będzie wobec Pani/Pana podejmował procedur opartych na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Multifarb © 2023 - wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności.

Zamknij komunikat